Missioneres del Stm.Sagrament i M.Immaculada

()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes