Associació de Viudes de Balears

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes