Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971725168
megm@megm.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes