Orde de Malta (SOM de Malta)-Delegació de Balears

CL Vallseca 15
07012 Palma ()
Tlf.: 971728080

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes