Orde de Malta (SOM de Malta)-Delegació de Balears

CL Vallseca 15
07012 Palma ()
Tlf.: 971728080

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes