Comunitats de Vida Cristiana-CVX

CL Monti-Sion 24
07001 Palma (Tots)
Tlf.: 971711300

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes