Grup d'Oració i Amistat(GOA)

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes