Orde Carmelita Descalç Seglar

La Rambla 12 A
07003 Palma de Mallorca ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes