Munar Ramis, Joan Baptista

Tornar al llistat

Costitx, 09/06/1902
Prev. 28/12/1924
Def. 01/01/1974
Començats els estudis eclesiàstics entrà a La Sapiència el 1918. Participà en el certamen amb els nº 723, 723, 724, 725 i 726. Fou ordenat prevere el 28.12.1924. Començà l’exercici ministerial com Vicari a Montuïri. De 1937 a 1947 fou Rector de Lloret. De 1947 a 1951 fou el Rector de la barriada de Santa Catalina, per passar aquest any a la parròquia de Sant Jaume.És el soci 351 del BSAL. L’any 1955 fou nomenat Canceller Secretari del Bisbat, càrrec que exercí fins el 1972. Aquest any també fou nomenat professor de llatí del Seminari. El 1967 també fou el Vicari Episcopal per a circumscripcions eclesiàstiques i Secretari de la Visita Pastoral que féu el Bisbe Rafael Álvarez Lara. Donà a la impremta: 1964 “Margalida de Costitx. Datos biogràficos de la sierva de Dios Margarita Amengual Campaner (àlias Cativa) 1888-1919” es féu una reedició l’any 1994. GEM XIX, 108. Darder M0837.