Mulet Mulet, Joan

Tornar al llistat

Algaida, 07/08/1889
Prev. 21/05/1922
Def. 11/04/1965
Després d’haver fet els estudis de Batxillerat i la carrera de Mestre Nacional, l’any 1966 començà els estudis eclesiàstics al Seminari. Dia 17.01.1920 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 21.05.1922. De 1917 a 1932 va pertanya a l’Oratori de Sant Felip Neri. El 1932 passà al clergat diocesà, i en el mes d’Agist anà a sant Jordi per atendre aquella feligresia. El 1938 i 1939 fou ‘encarregat d’aquella Vicaria. En temps de la guerra fou militaritzat, servint l’Artilleria de l’exèrcit fins el 1946. El 1948 passà a viure a Marratxinet, degut a la manca de salut que tenia, tenint cura d’aquell oratori. L’any 1951 fou nomenat Adscrit a la parròquia de la Santíssima Trinitat, fins que ja vell retornà a Algaida. BOBM 1965, 169. Darder M0806.