Obrador Prohens, Bartomeu

Tornar al llistat

Es Carritxó, 07/02/1858
Prev. 29/03/1884
Def. 07/02/1858
Fou ordenat prevere dia 29.03.1884 Dia 21.03.1881 havia fet Títol de Patrimoni. De 1884 a 1918 tingué cura de l’oratori de Es Carritxó, procurant que s’aixecàs l’església actual (1889-1892), fomentant la devoció al Sagrat Cor de Jesús. L’any 1916 procurà que les Religioses Franciscanes hi fundassin el Convent. i l’any 1896 rebé el càrrec de Prior de l’Hospici de Felanitx, càrrec que regentà fins a la mort. Fou marmessor de dona Antonina Anna Soler i Bennàssar i pogué bastir el nou edifici de l’Hospici i Hospital de Felanitx. L’any 1986, en la col·lecció Coses Nostres, fou editat la seva obra: “La senzillesa d’una Ànima. Cançons i Càntics”. Ja l’any 1949, per encàrrec de l’Ajuntament, Francesc Riera Monserrat publicà: Semblanza biogràfica del Rdo. D. Bartolomé Obrador Prohens” BOBM 1941, 63. Rosselló VIII, 171. Darder O0017.