Ramis Vanrell, Rafel

Tornar al llistat

Sineu, 26/11/1868
Prev. 09/03/1895
Def. 10/09/1935
Després d’haver fet els estudis al poble, passà al Seminari, on hi tenia el germà Guillem, per fer els estudis eclesiàstics. Dia 20.10.1893 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 09.03.1895 rebia l’ordenació sacerdotal i quedava al poble ajudant a la parròquia, com també, donat que el Vicari in Capite de Lloseta estava malalt, hi anava sovint a donar-li una ma, fins que l’any 1907 fou nomenat responsable d’aquella feligresia. En tingué el càrrec fins l’any 1913, ja que participà a les oposicions a Rectoria que es feren aquell any. i li pertocà la parròquia de Campanet. Regentà aquella parròquia fins l’any 1920, que passà com Rector a la barriada de Santa Catalina, parròquia de la Immaculada, que regentà fins a la mort. Bé ajudà a les Religioses Franciscanes el 1923, per a la fundació de son Convent a Son Espanyolet. Donà a la impremta: 1931 Novena dedicada al Gloriós Sant Matgí. Patró de la parròquia de Sta. Catalina de Palma BOBM 1935, 346. Darder R0062.