Sastre Serra, Sebastià

Tornar al llistat

Palma, 10/05/1920
Prev. 26/06/1949
Def. 27/11/1988
Fou ordenat prevere dia 26.06.1949. Començà son exercici ministerial a S’Arracó, tenint cura de restaurar la Capella de la Trapa. L’any 1953 fou nomenat Vicari de Sant Sebastià, on hi restà fins el 1966, que passà com Vicari a la parròquia de Son Armadans fins el 1973, que fou nomenat Beneficiat i Mestre de Cerimònies a la Seu. BOBM 1989, 35. Darder S0276.