Socias Mut, Sebastià

Tornar al llistat

Llucmajor, 10/02/1858
Prev. 24/09/1881
Def. 19/07/1921
Fou ordenat prevere dia 24.09.1881. Dia 18.02.1879 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, Començà l’exercici del ministeri anant a predicar per les parròquies de la contrada fins que el 1887 fou nomenat Vicari de Llucmajor, exercint aquest càrrec durant 23 anys, tenia cura del Círcol d’Obrers Catòlics i fundà la Caixa d’Estalvis. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1910 fou nomenat Ecònom de Campos i després de participar a les oposicions de 1913, obtingué aquesta parròquia en propietat, on morí. També hi fundà la Caixa d’Estalvis que posteriorment es convertí en Sindicato Agrícola de Campos. Reformà la sagristia, Erigí la Biblioteca parroquial, inicià la Galeria de Rectors, posà l’electricitat en el temple i deixà a la parròquia tot l’aixovar litúrgic que tenia. BOBM 1921, 431. Reus I, 135. II, 194. Darder S0476.