Hevia Maura, Ròmul

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1886
Prev. 25/06/1905
Def. 04/02/1919
Fou ordenat prevere dia 25.06.1905 pel bisbe Massanet a Oriola, doncs n’era familiar. Digué missa nova en la capella del Centre Eucarístic, acompanyat de son oncle Mn.Miquel Maura i Muntaner, Rector del Seminari. Mort el bisbe Massanet dia 14.10.1911 restà en aquella Església, doncs gaudia d’un Benefici en aquella catedral i era Vice Secretari d’aquell Bisbat. Dia 10.01.1918 el Rei el nomenà Canonge de Mallorca. Prengué possesió de la Canongia dia 08.02.1918. AC 1604; Darder H0030.