Llobera Guasp, Mateu

Tornar al llistat

Inca, 03/02/1853
Prev. 17/03/1877
Def. 00/00/0000
Dia 14.03.1874 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 17.03.1877, quedant com Vicari a Inca fins el 1881. Dia 13.04.1887 fou nomenat ecònom de Santanyí i dia 16 de Novembre, després de les preceptives oposicions, obtenia la Rectoria de Santanyí. Demostrà gran sensiblitat social fundant unes escoles nocturnes gratuïtes i una nova capella al Cementiri. El 1895 l’Ajuntament de Palma donà a la impremta el sermó de Sant Sebastià que aquell any havia predicat a la Seu: “Panegírico del Glorioso Martir de Cristo San Sebastián Patrono de Palma predicado por encargo del Excmo. Ayuntamento de esta ciudad el 20 de enero de 1895 por el Cura Párroco de Santañy” Degut a problemes de disciplina eclesiàstica dia 19.10.1900 demanava permís per anar cinc anys a Buenos Aires. Sabem que l’any 1928 exercia el ministeri en la diócesi de Santa Fe.A l’obra escrita pel Pbro. Francisco Avellá Chéfer “Diccionario biogràfico del clero Secular de Buenos Aires” tom II (1901-19050) ens diu: “En 1901 figuraba como miembro del clero de esta arquidiócesis, pero sin especificación del puesto que ocupaba” Fiol 555. Sunyer 234. Darder Ll0123