VICARIA PER A LA VIDA CONSAGRADA I PIETAT POPULAR:

VICARI EPISCOPAL

Antoni Cañellas Borrás, CO

tonicanyellas@gmail.com

Atenció  als monestirs, CONFER, orde de verges consagrades i instituts de dret diocesà

Antoni Cañellas Borrás,CO

Pastoral de santuaris, peregrinacions i pietat popular

Sr. Jon Serra Grau

Sra. Catalina Sansó Adrover           

Formació i acompanyament de confraries i obreries

Sr. Jaume Rigo Matheu                

Sr. Bernat Font Bujosa                  

Sr. Felio José  Bauzá Martorell