Església de Galatzó

CL Serral 1
07184 Calvià (Tramuntana-Ponent)
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes