Cursets de Cristiandat

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971213100

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes