Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971725168
megm@megm.org

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes