ACO (Acció Catòlica Obrera)

CL Rvd. Gabriel Bestard 12
07011 Palma ()
Tlf.: 971790729

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes