Orde de Malta (SOM de Malta)-Delegació de Balears

CL Vallseca 15
07012 Palma ()
Tlf.: 971728080

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes