Verbum Dei

CL Vela 3
07010 Palma ()
Tlf.: 971769076
joaquinasalva@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes