Moviments parroquials Joan XXIII

AV Joan Llabrés 1-Apartat 170
07600 Es Pil·larí ()
Tlf.:
ggenovard.mestre@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes