Vida Creixent

CL Seminari 4
07001 Palma (Tots)
Tlf.: 971213100
vidacreixent@bisbatdemallorca.com

Responsables

ViceconsiliariMulet Bujosa, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes