Grup d'Oració i Amistat(GOA)

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes