Missioneres dels SS.CC - Mancor de la Vall

Santuari de Santa Llucia-Llista de Correus
07312 Mancor de la Vall
Tlf.: 971501877
Correu: santallucia@bisbatdemallorca.com

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes