Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma)
Tlf.: 971768741
Correu: joaquinasalva@hotmail.com

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes