Drets Humans, una tasca fascinant i perenne

Celebrant aquest diumenge el 75è aniversari de la proclamació dels Drets Humans, portem-los a la pregària, i fem-ne d’ells un itinerari d’Advent cap a Nadal

Senyor, per la vostra bondat heu sembrat en els nostres cors el desig de ser feliços, viure en llibertat i defensar la vida, i ens cridau a treballar a favor de la dignitat humana; ajudau-nos a reconèixer els drets i els deures de tota persona, a treballar per la unitat, la justícia, l’amor i la pau, donau-nos un cor que vegi la vostra imatge en cada ésser humà.

Senyor, que en Crist ressuscitat heu renovat la humanitat, acompanyau-nos en el nostre esforç per a ser lliures i iguals; que per la llum de la nostra raó ens comportem com a germans, que superem tota discriminació de raça, sexe, color, idioma, opinió política o qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Feis, Senyor, que tots ens unim a treballar a favor de la vida, que ningú estigui sotmès a esclavitud, servitud ni tortures, ni arbitràriament detingut, pres o bandejat. Que la justícia sigui exercida amb tota imparcialitat i independència, reconeguts tots els drets i salvaguardades les llibertats, que ningú sigui objecte d’ingerències arbitràries a la seva vida.

Que siguin reconeguts, Senyor, els drets a una nacionalitat, a fundar una família, a la propietat individual i col·lectiva, a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, així com la llibertat de manifestar-la individualment i col·lectiva, tant en públic com en privat, per l’ensenyament i la pràctica, el culte i l’observança, oberts a Vós que ens parlau i ens guiau.

Que l’exercici de la caritat política, Senyor, sigui una realitat, perquè tota persona pugui participar en el govern del seu país i que es garanteixi en tot moment i lloc la llibertat del vot. També el dret a la seguretat social i a obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al desenvolupament lliure de la seva personalitat.

Tant en moments difícils com favorables, ajudau-nos, Senyor, a exercir el dret a la feina i a la protecció contra la desocupació, que tota remuneració sigui justa i conforme a la dignitat humana. De la mateixa manera, el dret al descans i el gaudi del temps lliure, a un nivell de vida adequat que asseguri a cadascú i a la seva família salut i benestar, alimentació, vestit, habitatge i atenció mèdica.

Ajudau-nos, Senyor, a encertar en la defensa del dret a l’educació, promovent el desenvolupament de la personalitat humana i els seus drets, afavorint la comprensió, la tolerància i l’amistat entre tots i desenvolupant tot allò que ajudi al manteniment de la pau. Que als pares se’ls reconegui el dret preferent a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar als fills.

Senyor, feis que la vida cultural, artística i el progrés científic, expressió del do de la intel·ligència humana i de la vostra bellesa infinita, promoguin la dignitat dels homes i dones, i de l’entorn. Que sapiguem correspondre amb l’exercici dels nostres deures a la realització de tots els drets i llibertats proclamats, acompanyats del vostre Fill, Jesucrist, Camí, Veritat i Vida. Amén.

Sants del dia

22/02/2024Càtedra de sant Pere apòstol, a Roma; sant Papies, santa Margalida de Cortona.

Campanyes