L’alegria completa

Dissabte, 9 de setembre, un dia gran per a les nostres Esglésies de Barcelona i Mallorca. Dos dels seus fills són ordenats per al ministeri episcopal al servei de l’Església de Barcelona. Una vegada més l’intercanvi necessari que fa veure el to missioner que les defineix, quan aquest no és pensat solament des del concepte clàssic de missió d’anar a un país llunyà, sinó de crear bona comunicació entre Esglésies veïnes. El fet és que ens necessitem, i molt.

En una ocasió, ja fa temps, vaig tenir dificultats predicant l’homilia quan vaig dir que si en un temps encara no llunyà alguns països del Tercer món necessitaven de la nostra presència missionera, ara som nosaltres, els dels primer món qui tenim urgent necessitat de la seva. La raó no es altra que la creixent descristianització dels països que havien estat capdavanters en l’anunci de l’Evangeli i en la qualitat de vida cristiana que els caracteritzava, la qual cosa feia d’ells un referent indiscutible.

Avui ens cal reforçar aquesta situació nostra amb un nou ardor amarat de zel apostòlic i d’alegria evangèlica. Els dos nous bisbes auxiliars de l’arquebisbat de Barcelona tenen la paraula “alegria” en els seus respectius escuts episcopals i, és, per tant, una pauta a seguir en la seva actuació pastoral. Quan el papa Francesc obre la seva exhortació apostòlica ho fa descrivint el fonament d’aquesta alegria de l’Evangeli i no posa altre fonament que la trobada personal amb Jesucrist.

La missió per portar-ho a terme la tenim entre nosaltres, tant en les Esglésies que reben com les que donen, i ha de marcar tot l’estil pastoral que cada dia les haurà de definir. És Jesús, el Senyor, “el qui ens permet d’aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa que mai no ens desil·lusiona i que sempre pot retornar-nos la joia” (EG 3).  Avui, més que mai, se’ns demana reconvertir l’alegria de l’Evangeli en capacitat missionera, aquella que renuncia a tot egoisme i autoreferencialitat, per a fer-se clau d’actuació cristiana. Enhorabona, Sergi i Antoni, nous pastors.    

Sants del dia

06/02/2023Sant Pau Miki i companys màrtirs del Japó, sant Silvà, sant Mateu Correa.

Campanyes