Casa de pregària Casa d'Emaús

CL de Sta. Magdalena 2A
07003 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971715154

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes