NORMATIVA D’APLICACIÓ

About Us

ESTATUTS I REGLAMENTS DE LA DIÒCESI

Consell Diocesà d’assumptes Econòmics

Real-life strategy to reach your goals.

El Sr. Bisbe de la Diòcesi ostenta la presidència de tots els Consells Diocesans. D’acord amb el dret canònic, a cada Diòcesi s’ha de constituir un Consell per als Assumptes Econòmics, presidit pel Bisbe, o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, ben experts en economia i en dret civil i d’integritat provada (cànon 492).
L’11 de maig de 2006 el Sr. Bisbe de Mallorca Mons. Jesús Murgui Soriano aprovà, entre d’altres documents, el reglament d’ordre intern del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics del Bisbat de Mallorca, actualment vigent (cf. BOBM, maig 2006, pàg. 270-273). Es regeix pel dret canònic i per l’ordenament diocesà, i és un organisme de la Cúria Diocesana de caràcter tècnic, i amb vot deliberatiu, que té la responsabilitat de la gestió econòmica de la Diòcesi, per un termini de cinc anys.
El 20 de gener de 2022 es van renovar els integrants del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics, per un període de cinc anys, d’acord amb els criteris que fixa l’ordenament canònic.
 • Josep Adrover Vallbona, vicepresident – delegat

  Vicari General de la Diòcesi, llicenciat en dret canònic, canonge del Capítol Catedral de Mallorca i rector de les parròquies de Sant Pere (Sencelles), Santa Maria (Costitx) i Sant Cristòfol (Biniali).

 • Antoni Vera Díaz

  Canonge del Capítol Catedral de Mallorca i administrador parroquial de les parròquies de Sant Sebastià i del Beat Ramon Llull (Palma).

 • Miquel Noguera Estarellas

  Ecònom Diocesà. També és responsable i coordinador de l’Àrea d’Afers Econòmics del Bisbat.

 • Raimundo Zaforteza Fortuny

  Advocat especialitzat en dret civil i mercantil.

 • Antònia Garcia Pocoví

  Voluntària del Bisbat de Mallorca des de fa 25 anys (implicada en gestió administrativa). En la seva vida activa laboral va regentar una corredoria d’assegurances.

 • Carlos Jiménez Gallego

  Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de les Illes Balears

 • Neus Fontrodona Turró

  Advocada especialitzada en dret administratiu

 • Antoni Llompart Llobera

  Perit mercantil, també diplomat en gestió bancària. Responsable de la gestió econòmica de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu (comarca d’Inca). En la seva vida activa laboral va ser empleat de banca més de 30 anys en el càrrec de direcció.

COL·LEGI DE CONSULTORS

Real-life strategy to reach your goals.

El Sr. Bisbe de la Diòcesi ostenta la presidència de tots els Consells Diocesans. De entre els membres del Consell Presbiteral i per a les funcions que determina el Dret, el Bisbe ha de constituir el Col·legi de Consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret (cànon 502).
[El Col·legi de Consultors assessora el Bisbe en els assumptes de govern que assenyala el dret i també en aquells altres afers en què, per la seva gravetat o urgència, el Bisbe en sol·liciti el dictamen. Està format per un nombre no inferior a 6 ni superior a 12 de preveres que en el moment de la seva designació han de formar part del Consell Presbiteral.]
El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, va fer pública una carta en la qual informava de la renovació dels membres del Col·legi de Consultors de la Diòcesi de Mallorca en data 20 de gener del 2022, solemnitat de Sant Sebastià, patró de Palma.

Per un període de cinc anys, com ho preveu la legislació de l’Església, els preveres nomenats són els següents: Mn. Teodor Suau Puig, Mn. Josep Antoni Guardiola Crespí, Mn. Antoni Vera Díaz, Mn. Marià Gastalver Martín, P. Antoni Cañellas Borràs, CO, Mn. Josep Adrover Vallbona, Mn. Antoni Amorós Terrassa, Mn. Nadal Bernat Salas, Mn. Bartomeu Villalonga Moyà, Mn. Eugeni Garcia Julià, Mn. Francesc Vicens Gomila. Els membres figuren ordenats per antiguitat de la seva ordenació presbiteral. Segons el Dret Canònic, encara que aquest òrgan és nomenat per cinc anys, no cessa fins que queda renovat.

El Col·legi és l’òrgan diocesà que garanteix una assistència qualificada al Bisbe, donant el seu consens i parer segons el que estableix el Dret, en el moment de prendre decisions importants de naturalesa econòmica i, en cas que la seu quedi vacant o impedida, assegura la continuïtat del govern episcopal i una successió ordenada.

CONSELL PRESBITERAL

Real-life strategy to reach your goals.

El Sr. Bisbe de la Diòcesi ostenta la presidència de tots els Consells Diocesans. A cada Diòcesi s’ha de constituir el Consell Presbiteral que, en representació del presbiteri diocesà, ajudi el Bisbe en el govern de la Diòcesi segons la norma del dret, per tal de proveir al màxim al bé pastoral de la porció del poble de Déu que li ha estat encomanada (cànon 495).

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

Real-life strategy to reach your goals.

El Sr. Bisbe de la Diòcesi ostenta la presidència de tots els Consells Diocesans.
Atenent les circumstàncies pastorals de la Diòcesi, el Bisbe pot constituir el Consell Pastoral Diocesà, al qual correspon, sota l’autoritat del Bisbe, investigar i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques (cànon 511).
És un òrgan consultiu que consta de sacerdots, religiosos, laics i laiques, escollits de tal manera que quedi vertaderament representada tota la porció del poble de Déu que forma la Diòcesi.

MUSEU D’ART SACRE DE MALLORCA

Real-life strategy to reach your goals.

El Museu d’Art Sacre de Mallorca és una institució de la Diòcesi de Mallorca creada per a la conservació, custòdia, valoració, exposició i difusió dels bens historicoartístics que testimonien la fe i cultiven la memòria de la nostra Església de Mallorca. Actualment la regència del museu està cedida al Capítol Catedral de Mallorca.

ACORDS ESGLÈSIA-ESTAT

ACORDS ASSUMPTES JURÍDICS

Real-life strategy to reach your goals.

ACORDS ASSUMPTES ECONÒMICS

Real-life strategy to reach your goals.

ALTRES ESTATUTS I DOCUMENTS ECLESIALS

Real-life strategy to reach your goals.