Política de privacitat

Responsable del tractament
BISBAT DE MALLORCA
C.I.F.: R-0700002I
Inscrit a [informació del registre on està inscrit el BISBAT] Adreça: Carrer del Seminari, 4. 07001 – Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 213 100
Correu electrònic: secretariageneral@bisbatdemallorca.com

Delegat de protecció de dades: dpd@bisbatdemallorca.com

Finalitat per la qual tractam les seves dades
La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació és proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats, tant en les nostres dependències com a través de les nostres pàgines web, i adequar-los a les seves necessitats.

Tractarem les seves dades si forma part del nostre personal, docent i no docent, i voluntariat, amb la finalitat de la gestió i el desenvolupament de la relació jurídica i/o contractual que mantinguem.

També la utilitzarem per a l’enviament d’informació relativa a la comunitat catòlica i als serveis que presta la nostra entitat, a través del compte de correu electrònic que ens faciliti, altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, o bé per mitjans de comunicació no electrònics; en qualsevol cas, vostè pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic indicant el seu desig de no rebre aquests enviaments a baixa@agenciabaleria.com

En el cas que vostè hagi prestat el seu consentiment, quan ho sol·licitem específicament, podran publicar-se en els mitjans propis dades, imatges i enregistraments audiovisuals en els quals apareguin individualment o en grup els participants en les activitats organitzades o de les quals forma part el BISBAT, amb la finalitat de donar coneixement d’aquestes.

Els mitjans propis són les nostres publicacions en paper, campanyes informatives, pàgina web i els blogs i les xarxes socials a les quals estam inscrits, així com la seva exposició en les nostres dependències.

Revisar llista de Webs, blogs i xarxes socials.

Disposam de les pàgines web següents:
http://www.bisbatdemallorca.com
http://www.agenciabaleria.com

Estam inscrits a les xarxes socials següents:
Twiter https://twitter.com/bisbatmallorca @bisbatmallorca
Facebook https://www.facebook.com/bisbatdemallorca @bisbatdemallorca
Instagram https://www.instagram.com/bisbatdemallorca/?hl=es bisbatdemallorca
YouTube https://www.youtube.com/user/bisbatdemallorca bisbatdemallorca

Ha de tenir en compte que els comptes en xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en situar les dades en països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat, recomanam que revisi les polítiques, especialment les referides a la privadesa d’aquests comptes.

Legitimació per al tractament de les seves dades
Execució d’un contracte
Correspon a aquells serveis sol·licitats expressament per vostè, els serveis principals identificats són:
• Participar en activitats del BISBAT
• Inscriure’s a estudis i cursos
• Subscriure’s a la biblioteca
• Subscriure’s a l’Arxiu diocesà
• Formar part d’una confraria
• Donar-se d’alta a les nostres webs
• Contactar amb nosaltres a través de les nostres webs
• Subscriure’s als nostres serveis d’informació
• Formar part del nostre personal i professorat
• Inscriure’s a la borsa de treball de professorat de religió o per formar part de la nostra plantilla.

I per a l’execució de qualsevol contracte o relació jurídica que tingui subscrit amb nosaltres.

Interès legítim del Responsable.
Quan tractam les seves dades perquè vostè ha decidit forma part de la nostra institució col·laborant o participant en les nostres activitats, pastorals, evangelitzadores, educatives, culturals, d’assistència, etc.
Quan realitzam l’enviament de butlletins informatius i altres publicacions que tracten de la vida de l’Església i sobre successos socials i culturals relacionats directament amb els catòlics.

Amb el seu consentiment
Quan li remetem informació i vostè ho hagi sol·licitat expressament.
Per a la publicació en els mitjans propis, especificats a l’apartat “Finalitat per la qual tractem les seves dades”.

Terminis de conservació de les dades
Mantindrem les seves dades personals en la mesura en què les necessitem amb la finalitat d’utilitzar-les per a la finalitat per la qual foren obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se’ls aplica. La conservarem mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades o ens ho exigeixi una llei.

En particular les:
Dades de matrícula i acadèmiques d’estudis universitaris i cursos: 
Les dades de caràcter personal incloses en la matrícula formalitzada per realitzar estudis universitaris, que resultin necessàries per a la identificació de l’alumne, i les derivades de l’expedient acadèmic es conservaran, en compliment de les obligacions legals de la Universitat, de manera indefinida.

En qualsevol cas, mentre siguin necessàries per poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, les dades personals es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim al qual estigui obligat el Responsable.

Dades relatives al voluntariat, personal i en matèria de prevenció de riscs laborals: 
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es repelgaren i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Borsa de Treball
Es conservaran mentre sigui un possible candidat o vostè no en sol·liciti la supressió.

Dades personals amb finalitats publicitàries i promocionals. 
Les dades personals proporcionades per als enviaments d’informació i subscripció a les nostres publicacions es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la supressió.

Enregistraments audiovisuals i imatges
Amb finalitats històriques de les activitats del BISBAT, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de qui corresponen, llevat que l’interessat en sol·liciti la supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament.

Dades del sistema de videovigilància 
Les imatges de videovigilància es conservaran durant el termini màxim d’un mes.

En qualsevol cas, si exerceix algun dels seus drets mantindrem la informació degudament bloquejada, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se qualque tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això en sigui necessària la recuperació.

Comunicació de dades personals: les seves dades personals solament es transmetran o traspassaran a tercers quan això sigui necessari o hagi prestat el seu consentiment:
• Sí ho ha autoritzat prèviament.
A través de la publicació en els mitjans propis, detallats a l’apartat finalitat, en el cas en què vostè hi hagi prestat el seu consentiment.
• A terceres parts que ens presten serveis.

Empreses de tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació), serveis financers i d’auditoria, etc., a les quals solament se’ls proporciona accés a la informació personal necessària per prestar el servei que els hem encomanat. De la mateixa manera se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat de la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que per a la prestació del servei que els hem encomanat.

Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, així com de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

Transferències internacionals
No es realitzen transferències internacionals.

Ús de cookies
El BISBAT podrà utilitzar cookies per facilitar la navegació a les seves pàgines web, i realitzar el mesurament i les anàlisis estadístiques de la seva utilització amb la finalitat de millorar els serveis oferts.
Per a més informació, visiti els apartats Política de cookies.

Drets
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades a l’apartat Responsable i davant el nostre Delegat de Protecció de Dades. En l’exercici dels seus drets ha d’identificar-se, incorporant còpia de DNI o d’un document oficial vàlid que l’identifiqui, i especificar clarament el dret que exerceix. Si ho desitja, disposam de formularis en la recepció de les nostres oficines situades al carrer del Seminari, 4. O pot sol·licitar-los a l’adreça de correu electrònic:
dpd@bisbatdemallorca.com

També disposa de la possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control, per a més detall consulti la web www.agpd.es.

Obligacions i responsabilitats 
Les dades sol·licitades al formulari marcades com a obligatòries hauran d’emplenar-se i en el cas que l’usuari no les facilitàs, el BISBAT podrà a la seva discreció denegar el corresponent servei o producte. Li aconsellam emplenar les dades no obligatòries a fi que puguem ajustar els nostres serveis a les seves necessitats.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, que les dades siguin correctes i veraces i d’informar-li sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el BISBAT el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

S’entendrà que vostè accepta les condicions establertes en prémer el botó corresponent que es troba en els formularis de recollida de dades o amb la signatura dels citats formularis, segons el mitjà de captació.

Mesures de seguretat
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que és establert en la legislació vigent i l’altra legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. El BISBAT pren mesures per garantir que qualsevol que sota la seva autoritat tingui accés a les dades personals, de les quals és responsable, està obligats a guardar el degut secret professional i solament pugui tractar-les seguint les seves instruccions, tret que hi estigui obligat en virtut del Dret de la Unió Europea o d’Espanya.

Modificacions d’aquesta Política de Privadesa
Revisarem i actualitzarem la informació de privadesa quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho reflectirem en la data de l’última actualització del document. Li recomanam revisar periòdicament aquesta Política de Privadesa.

Data de la darrera actualització: [10/10/2018]

Sants del dia

22/07/2024Santa Maria-Magdalena, sants Felip Evans i Joan Lloyd.

Agenda – Pròxims esdeveniments

25 jul.
28 jul.
29 jul.
Radio Maria. Santo Rosario
Monasterio de la Visitación. Salesas + Mapa de Google
03 ag.
Conferencia LA MIRADA SISTÉMICA, por Clara Ventura.
Xiringuito solidario Tabgha (PORTALS NOUS)
06 set.
XVII Peregrinación al Santuario de Lourdes
Santuario de Lourdes (Francia)

Campanyes