Vicaries Episcopals per al territori i el clergat

VICARI GENERAL
Mn. Josep Adrover Vallbona vicarigeneral@bisbatdemallorca.org
Vicari Territorial de Palma-Ponent, Palma-Llevant i Tramuntana-Ponent
Mn. Marià Gastalver Martín marianogastalver@gmail.com
Vicari Territorial de Llevant, Pla-Nord i Migjorn
Mn. Antoni Amorós Terrassa amorosta@hotmail.com
Diaconat Permanent
Mn. Joan Carles Thomas Sedano thomasriera@hotmail.com
Arxipreste de Palma-Ponent
Mn. Antoni Dols Salas antonidols@gmail.com
Arxipreste de Palma-Llevant
Mn. Eugeni Garcia Julia genio122@hotmail.com
Arxipreste de Tramuntana-Ponent
Mn. Antoni Mercant Morey antonimercant@gmail.com
Arxipreste de Llevant
Mn. Josep Cerdà Thomas josepcerdatomas@gmail.com
Arxipreste de Pla-Nord
Mn. Carles Seguí Pou cseguipou@gmail.com
Arxipreste de Migjorn
Mn. Bartomeu Villalonga Moyà tomeuvillalonga@bisbatdemallorca.org

Sants del dia

03/12/2022Sant Francesc Xavier, sant Sofonies profeta, sant Lluci.

Campanyes