El proppassat dimecres dia 3 d’abril, les parròquies de Manacor i el Bisbat de Mallorca tenguérem notícia del col·lapse de la volta i teulada de l’oratori rural de Son Negre. Una vegada visitat l’immoble i preses les mesures cautelars corresponents, s’iniciaren els estudis i procediments pertinents en aquests casos. El fet que l’immoble sols tengués culte ocasional i no regular reduí notablement les probabilitats que el col·lapse causàs cap desgràcia personal.

Els antecedents d’aquest immoble i algunes de les seves patologies eren coneguts arran d’un estudi realitzat en un treball de pràctiques per una estudiant d’arquitectura tècnica de la UIB, de les quals es derivaren unes recomanacions. Aquest estudi en concret identificava com a greus alguna ruptura de biguetes en el presbiteri i edificis annexos, així com algun crui en la volta del presbiteri i les parets laterals de la nau. Totes les altres patologies foren considerades lleus i sols requerien un seguiment en la seva evolució. Fa quatre anys es va dur a terme una actuació per tal de reparar les patologies qualificades com a greus i algunes altres derivades de la manca d’estanqueïtat de l’edifici, que consistí en una intervenció en la coberta i a estalonar les dependències annexes. La resta de patologies no demostrà cap tipus d’evolució i es mantenia sota vigilància periòdica.

Els estudis realitzats per l’arquitecta tècnica del Bisbat, a l’espera de recollir més informes de personal especialitzat en aquest tipus d’estructura, pareix que indiquen que les intervencions realitzades seguint les indicacions del TFG abans esmentat foren correctes, ja que ni el presbiteri, ni les dependències annexes (llocs on es localitzaven les patologies identificades com a greus) col·lapsaren, sinó que han aguantat bé.

La causa plausible, sempre pendent d’informes ulteriors, és un col·lapse general de la volta antiga per un defecte estructural, sols visible a través d’un crui longitudinal que el TFG havia qualificat de lleu i sols necessitat de vigilància. Aquest col·lapse arrossegà la teulada darrera seu. El fet que la volta nova, feta amb un sistema constructiu més sòlid, i la volta del presbiteri, encaixonada per la sagristia i el campanar i de més reduïdes dimensions, no hagin col·lapsat reforça aquesta hipòtesi.

En presència dels tècnics es retiraren els béns mobles que havien quedat exposats, depositant-los en un lloc segur. En aquests moments s’està redactant el projecte de mesures cautelars per poder desenrunar i eliminar aquells elements inestables que no han col·lapsat. Com s’ha indicat més amunt, paral·lelament, s’han encomanat altres informes a professionals especialitzats en estructures i voltes per aportar més opinions per aclarir-ne la causa final.

Quan estigui desenrunada i assegurada la zona, es procedirà a la protecció d’aquells elements que no es poden retirar i que amb pluja obliqua podrien veure’s afectats, com són el presbiteri o la trona. Una vegada realitzats aquests procediments i estudis, s’obrirà una nova fase d’estudi per veure quines possibilitats tècniques hi ha per a la conservació del bé i la seguretat de tota l’estructura, conjugant la legalitat vigent derivada del catàleg municipal de patrimoni i el codi tècnic de l’edificació.

Campanyes