En relació a la sentència feta pública avui, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 9, de Palma de Mallorca, en el Procediment Ordinari núm. 900/2019, el Bisbat de Mallorca una vegada més reitera, en primer lloc, el seu total respecte a les decisions judicials.

No obstant això, el Bisbat vol manifestar la seva disconformitat amb la sentència, contra la qual té intenció d’interposar Recurs d’Apel·lació.

Així mateix, el Bisbat vol recordar quin ha estat i continua sent la seva voluntat en tot moment, que no és una altra, tal com el bisbe Mons. Sebastià Taltavull ha reiterat des del primer moment i en nombroses ocasions, que la de retornar la vida religiosa al Monestir de Santa Isabel, de Palma.

Per aconseguir aquest objectiu, des del Bisbat es venen realitzant gestions concretes per a retornar-li l’ús pel qual va ser construït i que sigui definitivament habitat per una comunitat monàstica, com s’ha fet en altres immobles i antics convents de la nostra Diòcesi.

 

Campanyes