El passat dimecres 18 de gener de 2023, va tenir lloc la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Societat Arqueològica Lul·liana i el Bisbat de Mallorca.

Hi assistiren Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca; Mn. Francesc Vicens, vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural; Francesca Ferrer Bover, cancellera del Bisbat de Mallorca; Sandra A. Rebassa Gelabert, tècnica en gestió del patrimoni cultural del Bisbat de Mallorca; Antoni Planas Rosselló, president de la Societat Arqueològica Lul·liana, Carme Colom Arenas i Francisca Jaén Pareja, conservadora i restauradora de la Societat Arqueològica Lul·liana, respectivament, i membres de la Junta Directiva.

El conveni signat té per objecte desenvolupar la col·laboració entre totes dues institucions en la realització de projectes d’estudi, conservació, restauració i difusió del patrimoni historicoartístic religiós de Mallorca. Des de la fundació de la Societat Arqueològica Lul·liana, el 1880, el lligam amb la Diòcesi de Mallorca ha estat molt estret, en tant que el bisbe Mateu Jaume feu part dels socis fundadors. En aquest sentit, el Bisbe de Mallorca n’és el president honorífic des de la fundació, participant en les seves activitats. Ambdues entitats col·laboraren en les tasques de protecció del patrimoni religiós de Mallorca amb la recollida i exposició de béns, tant aquells en perill de desaparició com aquells de gran rellevància per a l’illa.

L’actual col·laboració entre ambdues entitats serà de gran ajuda i legitimarà la unió originària. Així doncs, s’estableix un seguit de directrius vinculades a la gestió del patrimoni cultural que afavoriran la cooperació en la conservació i restauració de béns mobles i/o la difusió i promoció dels seus fons i activitats.

Campanyes