El divendres 6 de maig, l’església de la Mercè acollí la festa del seu pare i fundador, sant Pere Nolasc. La il·lustre confraria de Ntra. Mare i Senyora de la Mercè preparà la celebració solemne, que presidí el pare comanador fra Ignasi Conesa.

 

Durant l’Eucaristia, es presentà el nin Antoni López Dezcallar, que encarnarà sant Pere Nolasc en les properes festes de la Mercè el setembre. Després de l’homilia, rebé l’hàbit mercedari compost de túnica, escapulari amb l’escut, capa i esclavina de color blanc. Finalitzada la celebració, pronuncià un breu però emotiu discurs donant gràcies i exalçant la figura del sant que tindrà l’honor de representar.

 

De mitjan s. XVII ençà, sant Pere Nolasc és copatró del Regne de Mallorca, ja que està documentada la seva presència a l’illa, fins i tot abans de ser cristiana, per redimir captius. I d’altra banda, segons la tradició acompanyà el mateix Rei en Jaume I en la conquesta cristiana de 1229.

Campanyes