La Memòria de Càritas Mallorca 2022 constata que l’habitatge és manté com el factor clau d’exclusió social.

La memòria de Càritas Mallorca de 2022 “Tu hi tens molt a veure ” destaca que el nombre de persones ateses l’any passat per l’entitat ha arribat a les 9.365 persones , una xifra que s’ha mantingut respecte al 2021, amb un petit increment de 116 persones, però si la comparem a l’any 2019, abans de la pandèmia , l’increment ha estat de més de 500 persones.

Del total de 9.365 persones acompanyades, 3.983  s’han acostat per primera vegada a Càritas, això significa un increment de 980 persones de nova atenció.  En aquest sentit la secretària general de Càritas Mallorca, Raquel Ríos, qui ha desglossat les xifres de la Memòria, ha apuntat que aquest increment en noves persones ateses, no ha suposat un augment en el nombre total, això ho ha relacionat amb la bateria d’ajudes posades en marxa per part de l’administració pública com l’ingrés mínim vital , o la renda social garantida , que ha fet que les famílies hagin pogut ser més autònomes, i no hagin necessitat de la intervenció posterior de Càritas. En tot cas la secretària general ha recalcat les darreres xifres de l’INE a les illes que parlaven que un 22% de la població, 260.000 persones, viuen en risc d’exclusió social.

Acció Social. Servei Comunitat Parroquial

En la seva exposició Raquel Ríos ha recordat que l ’impacte de la pujada del cost de la vida ha marcat   i repercutit directament en les despeses bàsiques de les famílies que han hagut de destinar més per a cobrir les necessitats bàsiques. En aquest sentit des de Càritas Mallorca s’han destinat 513.081 euros en la demanda de necessitats bàsiques de les que s’han beneficiat un total de 7.535 persones ateses a través del  Servei a la Comunitat Parroquial, i les 38 grups d’acció social a tot el territori de Mallorca.  El pitjor però, i així ho ha recalcat la secretària general , ha estat  els esforços impossibles de les famílies per fer front a les despeses d’habitatge. Aquesta realitat ha provocat, tal i como s’ha constatat des de Càritas Mallorca un augment de persones i famílies que s’han vist obligades a compartir habitatge. Si l’any 2021 el nombre de persones en aquesta situació era de 1.286 persones, al 2.022 la xifra ha arribat a les 2.531 persones , estem parlant d’un increment del 200%.

En aquest punt la secretària general ha recordat la llei d’habitatge on Cáritas a nivell confederal ha  treballat perquè hi hagués un acord final que garanteixi una llar per a les persones i famílies en  situació d’exclusió. Ha reclamat la implicació de les forces polítiques en el desenvolupament del reglament al territori .

En referència a l’ocupació, la pujada del salari mínim interprofessional  i l’entrada en vigor de la reforma laboral  ha fomentat la contractació indefinida i la millora de les condicions laborals però també s’ha i incrementat la parcialitat dels contractes  i els salaris no han pujat com ho ha fet el cost de la vida.

Perfil de les persones ateses

Del total de les 9.365 persones acompanyades per Càritas Mallorca, 3.671 persones estaven en situació administrativa irregular , la majoria de Colòmbia, destacant  les 823 que tenien un visat de turista, una xifra que s’ha incrementat molt en relació al 2021 on tenien comptabilitzades 131.

En quan al col·lectiu de joves  ha experimentat un augment degut a la situació d’incertesa que s’ha viscut en moltes llars,  i el context social i econòmic actual.

A la seva intervenció Raquel Ríos ha detallat com es desenvolupa l’acció  d’acollida i acompanyament a Càritas, una acollida integral, una atenció a necessitats bàsiques i un  acompanyament en l’accés a prestacions socials a través d’espais  d’escolta  i de promoció de la persona, de projectes  específics  d’infància, adolescència, persones adultes; espais de promoció de la dona; espais d’aprenentatge de la llengua ;assessoria jurídica; atenció psicosocial; menjador social; serveis específics com Sipeva o Accede; o programes per a persones en situació sense llar.

Economia Solidària. Accions per a la inserció Sociolaboral

A partir del  programa d’Economia Solidària es desenvolupen diversos projectes per a promocionar la persona i facilitar el seu accés a un treball digne. Un total de 2.466 persones han participat en aquest programa on han rebut informació, han realitzat itineraris d’orientació i intermediació laboral, o també han participat en  formacions.

A l’àmbit de  la formació s’han desenvolupat 14 cursos formatius propis , on han participat 266 persones, cursos com el de nàutica, restauració , neteja professional i bones pràctiques mediambiental, auxiliar de comerç; electricitat…entre altres.

També recalcar les 120 persones que l’any passat han participat als tallers de juguetes, de bicicletes,  de Bona Traça i pel taller de confecció tèxtil , amb la marca Koluté, espais tots ells on els participants desenvolupen diverses activitats per la seva millora personal i adquireixen habilitats sociolaborals bàsiques.

A orientació i intermediació laboral  2.234 persones han passat pel projecte,  de les que 730 han iniciat un itinerari d’intermediació laboral. Càritas Mallorca és una agència de col·locació i una de les línies que s’impulsa és la del servei domèstic. En quan a la col·laboració en aquest àmbit, destacar les 35 empreses que han volgut implicar-se en la formació, oferint espais  o pràctiques no laborals, i les 72 empreses que han apostat pel projecte d’intermediació laboral  oferint contactes o també ofertes de feina.

Les accions per a la intermediació laboral han tingut com a resultat que un 32 % de les persones que han passat per aquest servei  han trobat feina  al 2022.

Empresa d’Inserció

Dins l’economia solidària un dels projectes amb identitat pròpia és Eines X Inserció, l’empresa d’inserció de Càritas Mallorca que gestiona la roba de segona mà i que genera contractes d’inserció. Durant l’any passat es varen generar 20 contractes d’inserció  en aquest espai i es va recollir 1.073. 319 kg de roba, una roba que es recupera i reutilitza a través de la cooperativa Moda Re– que a Mallorca compta amb 3 botigues per a la seva comercialització, Palma, Inca i Manacor.

Reptes de futur per Càritas Mallorca

Després de fer un repàs a les accions que es varen realitzar l’any passat,  la secretaria general de Càritas Mallorca , Raquel Ríos, ha plantejat una sèrie de reptes en els processos d’inclusió :

  • Potenciar el treball d’acció de Càritas des dels arxiprestats.
  • Enfortir el treball conjunt amb les persones voluntàries.
  • Iniciar processos d’incidència política a favor de les persones que acompanyem.
  • Treballar per enfortir la societat des de la realitat de les persones que acompanyam
  • Sensibilitzar tant l’escena pública i privada per donar una millor resposta.

Memòria econòmica

 La tasca social que es desenvolupa per part de Càritas Mallorca ve acompanyada d’una important inversió per a donar cobertura a totes les demandes que es tramiten i per a dur a terme les accions d’acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat.

Tal i com ha apuntat l’administrador general de Càritas Mallorca, Joan Bassa, l’any 2022 es va invertir  3.870.671 euros en acció social, en projectes d’economia solidària, així com en Cooperació Internacional.

Les ajudes directes que es varen tramitar a persones i famílies ateses per Càritas Mallorca per a cobrir necessitats bàsiques d’habitatge, educació, salut, transport varen pujar als 513 mil euros, una quantitat que ha d’afegir 207 mil euros per beques d’inserció en formació i ocupació, una xifra global que arriba als 721 mil euros.

En quant als  fonts de finançament la xifra global ascendeix als 3. 577.129 euros, destacant, aportacions privades que representen més de 2 milions d’euros dels ingressos i dels quals  1’6 milions d’euros venen de donacions, llegat i herències de particulars. També apuntar el finançament públic que aquest any ha estat de 1’5 milions d’euros, amb un increment de 250 mil respecte al 2021.

Tu hi tens molt a veure

Aquest és el lema de la campanya de Caritat que ha posat en marxa Càritas amb motiu del Dia del Corpus, una campanya que vol comunicar esperança i vol convidar a prendre part en la vida social que comparteixen creients i no creients, per obri la ment i reenfocar la mirada, per veure la realitat en ens envolta i de la qual formam part.

El Bisbe de Mallorca. Mn. Sebastià Taltavull, qui ha presidit la roda de premsa, ha agraït la feina que s’ha realitzat per part del personal tècnic i voluntariat de Càritas per atendre les persones que s’han acostat a Càritas Mallorca. Ha animat a “obrir els ulls i veure d’una manera nova, una nova visió del que ens rodeja i del nostre entorn”. Ha assenyalat que “tota Memòria mostra una feina feta, però sempre és un reclam per avançar més. És aquest el legat que rebem, però també el que seguim oferint amb tot el que tenim actualment a les mans per a seguir servint i estimant. Càritas és això, l’amor que es fa donació, entrega incondicional, gratuïtat tot, com ho fa Jesús i ens ensenya a fer-ho”.

Campanyes