Divendres passat, 28 de gener, tingué lloc al Palau Episcopal una reunió per formalitzar la constitució de la Junta de Govern del Museu d’Art Sacre de Mallorca (MASM) i procedir al nomenament del seu nou director, Mn. Mateu Tous Vanrell.

A la reunió, hi assistiren el bisbe, Mons. Sebastià Taltavull, el degà de la Seu, Mn. Teodor Suau, el vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural, Mn. Francesc Vicens, i la responsable del museu, Cristina Ortiz, a més d’altres representants del Bisbat i del Capítol.

Segons els nous Estatuts del MASM, la Junta de Govern és un òrgan de gestió format per tres membres del Bisbat i tres membres de l’entitat que gestiona el museu (en aquest cas, el Capítol), i presidida pel bisbe de Mallorca. La Junta de Govern es reunirà com a mínim dues vegades l’any i les seves funcions seran, entre d’altres, aprovar les línies generals de la gestió del museu, proposar i aprovar el Projecte de Reglament de Règim Intern del museu, o aprovar els plans anuals d’actuació, els programes museològics i museogràfics, la sortida temporal de béns del museu, etc.

Les funciones del director són, entre d’altres, executar els acords de la Junta de Govern, encarregar-se de la direcció tècnica i administrativa del museu, elaborar els estudis i dictàmens que li siguin encomanats.

Així mateix, hi haurà una Comissió Executiva, formada pel director i els membres elegits per la direcció de l’entitat gestora del museu (el Capítol). La Comissió Executiva s’encarregarà de gestionar les facultats que la Junta de Govern li delegui, i assessorar el director en la gestió ordinària i en les facultats que li estiguin encomanades per la Junta de Govern.

El Museu d’Art Sacre de Mallorca és un museu de llarga trajectòria, essent la institució museística més antiga de l’Illa. El seu origen remunta al bisbe Mateu Jaume, el qual es preocupà de recollir i conservar retaules i imatges que s’havien retirat del culte i que es depositaren en el Col·legi eclesiàstic de la Sapiència.

Davant la necessitat de conservar aquestes obres i de continuar recollint-ne d’altres que es trobaven en perill, un conjunt de clergues i laics erudits comunicaren al bisbe la voluntat de crear un museu: el Museu Arqueològic Lul·lià. De fet, bona part de l’actual col·lecció de pintura del MASM prové d’aquest antic museu, creat el 1881 al Col·legi de la Sapiència. A més, la col·lecció del museu també s’amplià amb part del fons del Museu Arqueològic Capitular, creat pel bisbe Pere Joan Campins el 1905.

De l’any 2013 ençà, la gestió del Museu passà a mans del Capítol de la Catedral de Mallorca, qui n’ha duit a terme una darrera reforma l’any 2019, amb l’objectiu de transformar el Museu Diocesà en un museu més didàctic, accessible i participatiu, amb un nou discurs museològic i amb nous recursos museogràfics: el Museu d’Art Sacre de Mallorca (MASM). Finalment, el renovat museu tornà a obrir les portes el març de 2020, ja en el pontificat del bisbe Sebastià Taltavull.

Campanyes