El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, signà en data de 20 de gener els nomenaments dels nous membres del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics.

Aquest òrgan examina els projectes de les obres, els balanços, els plans de finançament, etc., i pren les decisions conforme a dret. A més, amb el Col·legi de Consultors, ha de ser consultat per als actes d’administració que són d’importància major i per als actes d’administració extraordinària, el Bisbe en necessita el consentiment.

Els integrants del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics, per un període de cinc anys, són:
Vicepresident – Delegat: Mn. Josep Adrover Vallbona
Vocals: Mn. Antoni Vera Díaz
Sr. Miquel Noguera Estarellas
Sr. Raimundo Zaforteza Fortuny
Sra. Antònia Garcia Pocoví
Sr. Carlos Jiménez Gallego
Sra. Neus Fontrodona Turró
Sr. Antoni Llompart Llobera

Campanyes