Servera Nebot, Monserrat

Tornar al llistat

Son Servera, 05/10/1869
Prev. 24/09/1898
Def. 02/11/1961
Dia 01.03.1896 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.09.1898 Dia 14.12.1900 fou nomenat Vicari de Son Carrió i emprengué la tasca d’aixecar el nou temple parroquial d’aquesta actual feligresia. Són anys que és col·laborador i corresponsal de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 24.03.1906 el bisbe de Santa Fe diu que l’admet en aquella diòcesi i el nomena Vicari de la parròquia de Ntra. Sra. del Rosario en la ciutat de Rosario. Dia 07.06.1906 cessava de Son Carrió per anar a Argentina. L’any 1909 el nomenen vice párroco de San José de Chabás i allà hi restarà tota la vida. Bastí un nou i espaiós temple parroquial. L’any 1953 se li donà el títol de Monsenyor i habillat d’aquesta manera es pot contemplar un quadre en la sagristia de Son Carrió. Moria, essent Rector de Chabás i fou enterrat al cementiri de la ciutat fins que en el mes d’Octubre de 1965 fou traslladat i soterrat en el temple que havia aixecat i es publicà el llibre “Monsenyor Monserrat Servera, Párroco de Chabás”. Noticies a Cala Millor.com 281 (2009) 21. Fiol, 1049. Darder S0355.